تصویب برگزاری کنفرانس در شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
28 خرداد 1398
تصویب برگزاری کنفرانس در شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

اولین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبائی و تاریخ 29 و 30 ابان 1398 برگزار می گردد. برگزاری این همایش در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 18/12/1397 تصویب گردید.

login