آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-08-03
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-08-18
تاریخ شروع همایش
1398-08-29
تاریخ پایان همایش
1398-08-30