زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:00 - 10:00

افتتاحیه

جلسه اول، افتتاحیه و سخنرانان مدعو

دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

10:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی

پذیرائی

 

 

10:30 - 12:30

نشست تخصصی

جلسه دوم: نشست تخصصی و ارائه مقاله

دکتر محمد بحرانی (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

12:30 - 13:30

استراحت و پذیرایی

پذیرائی و ناهار

 

 

13:30 - 15:30

نشست تخصصی

جلسه سوم: نشست تخصصی و ارائه مقاله

دکتر پیام حنفی زاده (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

15:30 - 16:00

استراحت و پذیرایی

پذیرائی

 

 

16:00 - 18:00

ارائه مقاله

جلسه چهارم: ارائه مقالات

دکتر متین فر
سالن اصلی

 

 

 

08:00 - 10:00

ارائه مقاله

جلسه پنجم: ارائه مقالات

دکتر رشیدی (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

10:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی

پذیرائی

 

 

10:30 - 12:30

نشست تخصصی

جلسه ششم: نشست علمی و ارائه مقالات

دکتر فاسمی (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

12:30 - 13:30

استراحت و پذیرایی

پذیرائی و ناهار

 

 

13:30 - 15:30

ارائه مقاله

جلسه هفتم: ارائه مقالات و اختتامیه

دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
سالن اصلی

 

 

15:30 - 16:00

استراحت و پذیرایی

پذیرائی

 

 

16:00 - 18:00

ارائه مقاله

جلسه هشتم: ارائه مقالات پوستر

دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
سالن پوسترها