کمیته علمی

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

دبیر همایش
oskoeiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدباقر منهاج

دکتر محمدباقر منهاج

عضو کمیته علمی
menhajaut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسین صامتی

دکتر حسین صامتی

عضو کمیته علمی
sametisharif.edu
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر کامبیز بدیع

دکتر کامبیز بدیع

عضو کمیته علمی
k_badieitrc.ac.ir
پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر پیام حنفی زاده

دکتر پیام حنفی زاده

عضو کمیته علمی
hanafizadehgmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر شهرام معین

دکتر شهرام معین

عضو کمیته علمی
moinitrc.ac.ir
پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر هادی مرادی

دکتر هادی مرادی

عضو کمیته علمی
moradihut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر حسن رشیدی

دکتر حسن رشیدی

عضو کمیته علمی
hrashiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عبدالرسول قاسمی

دکتر عبدالرسول قاسمی

عضو کمیته علمی
arghasemikntu.ac.ir
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر علی کتانفروش

دکتر علی کتانفروش

عضو کمیته علمی
a_katanforoshsbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر باباعلی

دکتر باقر باباعلی

عضو کمیته علمی
babaaliut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر مهدیه سلیمانی

دکتر مهدیه سلیمانی

عضو کمیته علمی
soleymanisharif.ed
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی صفدری وایقانی

دکتر علی صفدری وایقانی

عضو کمیته علمی
asafdariatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد بحرانی

دکتر محمد بحرانی

عضو کمیته علمی
bahraniatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرشته آزادی پرند

دکتر فرشته آزادی پرند

عضو کمیته علمی
parandatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین تیموری فعال

دکتر حسین تیموری فعال

عضو کمیته علمی
hossein.teimoorigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر آزاده میرزائی

دکتر آزاده میرزائی

عضو کمیته علمی
mirzaei.azadegmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته اجرایی

دکتر فرزام متین فر

دکتر فرزام متین فر

دبیر اجرایی
f.matinfaratu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته داوران

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

داور
ayatollahyatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرزاد اسکندری

دکتر فرزاد اسکندری

داور
askandariatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر امیر تیمور پاینده

دکتر امیر تیمور پاینده

داور
amirtpayandehgmail.com
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

داور
hdehkordigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حمیدرضا مقامی

دکتر حمیدرضا مقامی

داور
hmaghamigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حبیب اله رحیمی

دکتر حبیب اله رحیمی

داور
rahimiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهرنوش ابوذری

دکتر مهرنوش ابوذری

داور
mhrnshabouzariut.ac.ir
دانشگاه تهران
دکتر آرامش شهبازی

دکتر آرامش شهبازی

داور
aarameshshahbazigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن مرادی

دکتر حسن مرادی

داور
hmoradi38yahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید منصور میرسعیدی

دکتر سید منصور میرسعیدی

داور
mansourmirsaeedigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدرضا تقوا

دکتر محمدرضا تقوا

داور
taghvayahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مظفر جمالیان پور

دکتر مظفر جمالیان پور

داور
m.jamalianpouratu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ایمان رئیسی وانانی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

داور
imanrvgmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فاطمه جعفرخانی

دکتر فاطمه جعفرخانی

داور
fatemehjafarkhanigmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رحیم محمودوند

دکتر رحیم محمودوند

داور
r.mahmodvandgmail.com
دانشگاه بوعلی سینا
دکتر رحیم مرادی

دکتر رحیم مرادی

داور
rahimnor08gmail.com
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهناز منطقی پور

دکتر مهناز منطقی پور

داور
mahteqipoorgmail.com
پژوهشکده بیمه