اولین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی در دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، توسط گروه رایانه برگزار می گردد.  

آدرس دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بخارست)، دانشکده علوم ریاضی و رایانه
دانشگاه علامه طباطبائی، کدپستی 1487701201 تلفن: 88716049 دورنگار: 8872708

ایمیل:  aisch@atu.ac.ir                             سایت همایش: http://aisch.atu.ac.ir/