چهارشنبه 29 آبان 1398
08:00 تا 10:00
افتتاحیه
دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
جلسه اول، افتتاحیه و سخنرانان مدعو
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرائی
چهارشنبه 29 آبان 1398
10:30 تا 12:30
نشست تخصصی
دکتر محمد بحرانی (مدیر جلسه)
جلسه دوم: نشست تخصصی و ارائه مقاله
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398
12:30 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
پذیرائی و ناهار
چهارشنبه 29 آبان 1398
13:30 تا 15:30
نشست تخصصی
دکتر پیام حنفی زاده (مدیر جلسه)
جلسه سوم: نشست تخصصی و ارائه مقاله
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398
15:30 تا 16:00
استراحت و پذیرایی
پذیرائی
چهارشنبه 29 آبان 1398
16:00 تا 18:00
ارائه مقاله
دکتر متین فر
جلسه چهارم: ارائه مقالات
محل برگزاری
سالن اصلی
پنج شنبه 30 آبان 1398
08:00 تا 10:00
ارائه مقاله
دکتر رشیدی (مدیر جلسه)
جلسه پنجم: ارائه مقالات
محل برگزاری
سالن اصلی
پنج شنبه 30 آبان 1398
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرائی
پنج شنبه 30 آبان 1398
10:30 تا 12:30
نشست تخصصی
دکتر فاسمی (مدیر جلسه)
جلسه ششم: نشست علمی و ارائه مقالات
محل برگزاری
سالن اصلی
پنج شنبه 30 آبان 1398
12:30 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
پذیرائی و ناهار
پنج شنبه 30 آبان 1398
13:30 تا 15:30
ارائه مقاله
دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
جلسه هفتم: ارائه مقالات و اختتامیه
محل برگزاری
سالن اصلی
پنج شنبه 30 آبان 1398
15:30 تا 16:00
استراحت و پذیرایی
پذیرائی
پنج شنبه 30 آبان 1398
16:00 تا 18:00
ارائه مقاله
دکتر اسکوئی (مدیر جلسه)
جلسه هشتم: ارائه مقالات پوستر
محل برگزاری
سالن پوسترها