دبیر همایش
دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی
دبیر همایش
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: oskoei [at] atu.ac.ir
دبیر اجرائی
دکتر فرزام متین فر
دبیر اجرایی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: f.matinfar [at] atu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدباقر منهاج
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: menhaj [at] aut.ac.ir
دکتر حسین صامتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: sameti [at] sharif.edu
دکتر کامبیز بدیع
عضو کمیته علمی
پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: k_badie [at] itrc.ac.ir
دکتر پیام حنفی زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hanafizadeh [at] gmail.com
دکتر شهرام معین
عضو کمیته علمی
پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: moin [at] itrc.ac.ir
دکتر هادی مرادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moradih [at] ut.ac.ir
دکتر حسن رشیدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hrashi [at] atu.ac.ir
دکتر عبدالرسول قاسمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
پست الکترونیکی: arghasemi [at] kntu.ac.ir
دکتر علی کتانفروش
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_katanforosh [at] sbu.ac.ir
دکتر باقر باباعلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: babaali [at] ut.ac.ir
دکتر مهدیه سلیمانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: soleymani [at] sharif.ed
دکتر علی صفدری وایقانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asafdari [at] atu.ac.ir
دکتر محمد بحرانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: bahrani [at] atu.ac.ir
دکتر فرشته آزادی پرند
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: parand [at] atu.ac.ir
دکتر حسین تیموری فعال
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hossein.teimoori [at] gmail.com
دکتر آزاده میرزائی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mirzaei.azade [at] gmail.com
کمیته داوران
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ayatollahy [at] atu.ac.ir
دکتر فرزاد اسکندری
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: askandari [at] atu.ac.ir
دکتر امیر تیمور پاینده
داور
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: amirtpayandeh [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hdehkordi [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا مقامی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hmaghami [at] gmail.com
دکتر حبیب اله رحیمی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: rahimi [at] atu.ac.ir
دکتر مهرنوش ابوذری
داور
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mhrnshabouzari [at] ut.ac.ir
دکتر آرامش شهبازی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: aarameshshahbazi [at] gmail.com
دکتر حسن مرادی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: hmoradi38 [at] yahoo.com
دکتر سید منصور میرسعیدی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mansourmirsaeedi [at] gmail.com
دکتر محمدرضا تقوا
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: taghva [at] yahoo.com
دکتر مظفر جمالیان پور
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: m.jamalianpour [at] atu.ac.ir
دکتر ایمان رئیسی وانانی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: imanrv [at] gmail.com
دکتر فاطمه جعفرخانی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: fatemehjafarkhani [at] gmail.com
دکتر رحیم محمودوند
داور
دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: r.mahmodvand [at] gmail.com
دکتر رحیم مرادی
داور
دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: rahimnor08 [at] gmail.com
دکتر مهناز منطقی پور
داور
پژوهشکده بیمه
پست الکترونیکی: mahteqipoor [at] gmail.com